Ochrona danych osobowych

Zasady Ochrony Danych Osobowych w PROFI CREDIT Polska S.A. dla Klientów

Administratorem Twoich danych osobowych będzie PROFI CREDIT Polska S.A z siedzibą w Warszawie (03-291) ul. Św. Wincentego 93/5, NIP: 5472151080. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących Twoich danych możesz wystąpić do nas lub do Inspektora w formie:

 1. Listownej – na adres ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa,
 2. Telefonicznej – pod numer 33 496 00 60 lub 33 496 00 68. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i okresach czasu:

 1. Aby rozpatrzyć Twój wniosek o pożyczkę oraz wykonać inne czynności poprzedzające zawarcie umowy pożyczki – przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, do realizacji obowiązków ustawowych oraz do dochodzenia lub obrony roszczeń. Nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów;
 2. Aby zrealizować działania niezbędne do wykonywania umowy pożyczki, której będziesz stroną – przez okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją postanowień umowy;
 3. Aby wykonać ciążące na nas obowiązki prawne do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, którymi w szczególności są:
  • ocena Twojej zdolności kredytowej (z wykorzystaniem profilowania). Weryfikacja w zewnętrznych bazach danych może odbywać się na podstawie Twojej zgody;
  • sprawdzenie w państwowym rejestrze czy Twój PESEL nie został zastrzeżony;
  • udzielanie odpowiedzi na wystąpienia uprawnionych organów, realizacja obowiązków dla celów podatkowych czy zapewnienie bezpieczeństwa transakcji;
  • identyfikacja i weryfikacja tożsamości, weryfikacja list sankcyjnych oraz inne obowiązki wynikające z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 1. Aby realizować nasze usprawiedliwione interesy nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach, takie jak:
  • dochodzenie roszczeń i obrona praw;
  • uzyskanie finansowania;
  • przeniesienia wierzytelności na podmioty trzecie,
  • zapobieganie przestępstwom popełnianym na szkodę Administratora lub Podmiotów Współpracujących;
  • przygotowanie analiz i statystyk związanych z monitorowaniem świadczonych usług, zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą na potrzeby wewnętrzne oraz Podmiotów Współpracujących. Analizy przeprowadzane w związku z weryfikacją w zewnętrznych bazach mogą odbywać się na podstawie Twojej zgody;
  • przesyłanie reklam pocztą tradycyjną – do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.
 2. Aby prowadzić za Twoją zgodą kampanie reklamowe i inne działania marketingowe własne oraz dotyczące partnerów Profi Credit Polska S.A. – do momentu wycofania Twojej zgody. Listę partnerów znajdziesz pod linkiem: https://proficredit.pl/ochrona-danych-osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Twoje dane osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który polega na tym, że przed zawarciem umowy pożyczki, administrator jako pożyczkodawca jest zobowiązany do dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej.  W celu podjęcia decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu pożyczki ocenie podlega Twoja historia kredytowa w wewnętrznych i/lub zewnętrznych bazach danych, w tym informacje o wynikach analiz statystycznych, sytuacja majątkowa i finansowa. Ponadto dane osobowe mogą być łączone z informacjami o Twojej sytuacji ekonomicznej, w tym historią spłat Twoich zobowiązań wobec nas oraz wobec innych podmiotów, a także z informacjami demograficznymi czy behawioralnymi, w celu dostosowania naszych produktów, a także sposobu ich oferowania do Twoich potencjalnych potrzeb lub oczekiwań. Wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia z Tobą umowy pożyczki, z zastrzeżeniem, że przysługuje Ci w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 1. Podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie Twojej zgody, np. biura informacji gospodarczej, partnerzy Profi Credit Polska S.A. oraz Podmioty Współpracujące tj. uczestnicy Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI) oraz Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP). Lista Podmiotów Współpracujących w formie papierowej broszury dostępna jest u każdego Pośrednika PROFI CREDIT Polska S.A.
 2. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu takie jak: dostawcy usług informatycznych, marketingowych, pocztowych, windykacyjnych, prawnych, archiwizacyjnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi poleceniami;
 3. Podmioty udzielające nam finansowania zabezpieczonego naszymi wierzytelnościami (o ile jesteś stroną umowy pożyczki);
 4. Podmioty, na które przenieśliśmy nasze wierzytelności (o ile jesteś stroną  umowy pożyczki);
 5. Podmioty uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organy administracji publicznej, w tym organ nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, biegli rewidenci, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Przysługują Ci niżej opisane prawa:

 1. Prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jednak możliwe jest, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania danych na innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawie;
 3. Jeżeli przetwarzamy dane za Twoją zgodą – masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie;
 4. Jeżeli przetwarzamy dane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie Twojej zgody – przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
 5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak jest niezbędne do oceny zdolności kredytowej oraz zawarcia umowy pożyczki. Niepodanie danych w konsekwencji uniemożliwi zawarcie umowy pożyczki.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Sprostowanie do Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)