Reklamacje

Zasady rozpatrywania reklamacji

Zasady rozpatrywania reklamacji przez PROFI CREDIT Polska S.A.

W związku w uchwaleniem przez Sejm ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U z 2015 r. poz. 1348) PROFI CREDIT Polska. S.A. informuje, że od 11 października 2015 roku klientom przysługują nowe prawa w zakresie reklamacji:

Reklamacja to wystąpienie skierowane do PROFI CREDIT Polska S.A, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Spółkę.

  1. Reklamacja powinna zostać złożona w formie:
    • pisemnej – osobiście w centrali lub jakiejkolwiek placówce terenowej PROFI CREDIT Polska S.A. albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830). Aktualny rejestr placówek PROFI CREDIT Polska S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.proficredit.pl. Można go też uzyskać dzwoniąc pod numer infolinii 33 496 00 60**.
    • ustnej - do protokołu w siedzibie Pożyczkodawcy lub siedzibie Biura Regionalnego/Terenowego Pożyczkodawcy, adresy j.w. Reklamujący i przyjmujący reklamację podpisują protokół.
    • ustnej - telefonicznie - pod  numerem telefonu 33 496 00 60**.
  2. Po złożeniu przez konsumenta reklamacji, zgodnie z wymogami, o których mowa w  p. 2, PROFI CREDIT rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w postaci papierowej w terminie do 30 dni.
  3. W skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie do 30 dni PROFI CREDIT prześle reklamującemu informację o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  4. Decyzja Spółki w zakresie złożonej reklamacji zostanie przesłana na adres do korespondencji wskazany w reklamacji.