Współadministrowanie danymi osobowymi

Zasady Ochrony Danych Osobowych Klientów

Twoje dane osobowe zawarte we wniosku pożyczkowym oraz umowie pożyczki zostały przekazane przez PROFI CREDIT Polska S.A. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa do PROFI FUNDING B.V., Prinses Margrietplantsoen 33, Unit 4.22, 2595 AM, Haga, Królestwo Niderlandów w związku z umową cesji wierzytelności.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez dwóch Administratorów, których łączy umowa współadministrowania, tj.:

 1. PROFI CREDIT Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Św. Wincentego 93/5.
 2. PROFI FUNDING B.V., z siedzibą Prinses Margrietplantsoen 33 Unit 4.22, 2595 AM, Haga, Holandia.

W dalszej części piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administratorzy” lub „My”.

Zasady naszej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania przez nas obowiązków w zakresie ochrony Twoich danych osobowych, w tym nasze wzajemne uzgodnienia w zakresie tej odpowiedzialności, reguluje umowa współadministrowania. Treść niniejszych Zasad Ochrony Danych Osobowych odzwierciedlają odpowiednie zakresy naszych obowiązków jako współadministratorów oraz nasze relacje z Tobą, jako podmiotem danych, które przetwarzamy. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych uzgodnieniach w tym zakresie – skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz poniżej.

Możesz skontaktować się z nami:

 1. listownie: na adres ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa,
 2. telefonicznie pod numer 33 496 00 60 lub 33 499 60 00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

W umowie o współadministrowaniu ustaliliśmy, że Twoim punktem kontaktowym w zakresie przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji umowy pożyczki, której będziesz stroną lub Poręczycielem będzie PROFI CREDIT Polska S.A. PROFI CREDIT Polska S.A wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych,  z którym możesz się skontaktować w sposób opisany powyżej.

Niezależnie od naszych uzgodnień w tym zakresie, możesz wykonywać swoje prawa dotyczące danych osobowych, a wynikające z RODO, wobec każdego z nas.

Twoje dane osobowe przetwarzamy jako Administratorzy zgodnie z RODO.

Zgodnie z umową współadministrowania, jako Administratorzy ściśle współpracujemy ze sobą celem odpowiedniego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Jeżeli jednak doszłoby do jakiegokolwiek naruszenia lub ryzyka naruszenia ochrony Twoich danych przy ich przetwarzaniu przez jednego z nas, jesteśmy zobowiązani m.in. do niezwłocznego informowania się nawzajem o takich zdarzeniach.

PROFI CREDIT Polska S.A. przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

Przysługują Ci niżej opisane prawa:

 1. Prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest  nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych. Jednak możliwe jest, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania danych na innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawie;
 3. Jeżeli przetwarzamy dane za Twoją zgodą – masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie;
 4. Jeżeli przetwarzamy dane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie Twojej zgody – przysługuje Ci  prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich od nas  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
 5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, każdy z Administratorów ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione w wyniku przetwarzania przez tego Administratora (lub podmiot przetwarzający na jego zlecenie) danych osobowych z naruszeniem przepisów. Każdy z Administratorów odpowiada zatem samodzielnie za swoje działania w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i ich zgodne z prawem przetwarzanie.

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 1. Realizacji umowy pożyczki, której jesteś stroną lub Poręczycielem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją postanowień umowy;
 2. Prawnie uzasadnionych interesach administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach, tj. (a) prowadzenie egzekucji wierzytelności i zarządzanie nimi (PROFI CREDIT Polska S.A. będzie dochodził określonych wierzytelności w imieniu własnym, lecz na rachunek drugiego Administratora); (b) zapewnienie poprawności i aktualności danych w celu weryfikacji należytego wykonania umowy zawartej z  Klientem, rozpatrywania roszczeń związanych z obowiązkami wynikającymi z realizacji umowy; (c) wspólne dostosowanie dokumentacji do wymagań organów regulujących, w szczególności Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innych regulatorów; (d) wspólne opracowanie strategii w celu wypełnienia obowiązków z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; (e) ograniczenie potencjalnego ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych Klientów; (f) zapewnienie przestrzegania zasady prawidłowości przetwarzania danych osobowych Klientów oraz zasady minimalizacji danych; (g) przygotowanie analiz i statystyk związanych z monitorowaniem świadczonych usług, zarządzaniem ryzykiem.
 3. Realizacji innych działań, na które wyraziłeś / wyraziłaś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu jest wycofania.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 1. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu takie jak: dostawcy usług informatycznych, marketingowych, pocztowych, windykacyjnych, prawnych, archiwizacyjnych, analitycznych. Takie podmioty przetwarzają dane  na podstawie zawartej z nami umowy  i  zgodnie z naszymi poleceniami;
 2. Podmioty, na które przenieśliśmy nasze wierzytelności (o ile jesteś stroną lub poręczycielem umowy pożyczki);
 3. Podmioty uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organy administracji publicznej, biegli rewidenci.