Zasady Ochrony Danych Osobowych dla użytkowników Strefy Klienta

Zasady Ochrony Danych Osobowych - Strefa Klienta

Administratorem Twoich danych osobowych będzie PROFI CREDIT Polska S.A z siedzibą w Warszawie 03-291, ul. Św. Wincentego 93/5, NIP: 5472151080. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących Twoich danych możesz wystąpić do nas lub do Inspektora w formie:

 1. Listownej – na adres ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa,
 2. Telefonicznej – pod numer 33 496 00 60 lub 33 499 60 00 (Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym w następujących celach i okresach czasu:

 1. Aby zrealizować działania niezbędne do wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Tobą a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu. W celu realizacji umowy, podane dane w formularzu rejestracyjnym będą porównane
  z danymi z ostatniej umowy o pożyczkę. Poprzez konto w Strefie Klienta będziesz mógł uzyskiwać informację dotyczącą swoich pożyczek, wysokości rat, terminów ich spłat, dokonać zmiany danych, jak również w łatwiejszy sposób składać nowe wnioski o pożyczkę (np. nowy wniosek zostanie automatyczne uzupełniony Twoimi danymi osobowymi). Twoje dane będą przechowywane do czasu rozwiązania umowy, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Aby realizować nasze usprawiedliwione interesy, takie jak:
  • obrona naszych praw, zapobieganie oszustwom, przygotowanie analiz i statystyk związanych z monitorowaniem świadczonych usług, zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne – nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach;
  • wyświetlanie reklam – do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.
 1. Aby prowadzić za Twoją zgodą kampanie reklamowe i inne działania marketingowe własne oraz dotyczące podmiotów współpracujących – do momentu wycofania Twojej zgody.

Profilowanie:

Twoje dane osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Twoje dane osobowe mogą być łączone z informacjami o Twojej sytuacji ekonomicznej, w tym historią spłat Twoich zobowiązań wobec nas, a także z informacjami demograficznymi czy behawioralnymi, w celu dostosowania naszych produktów i sposobu ich oferowania do Twoich potencjalnych potrzeb lub oczekiwań.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 1. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu takie jak: dostawcy usług informatycznych, marketingowych, pocztowych, prawnych, archiwizacyjnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi poleceniami;
 2. Podmioty uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organy administracji publicznej.

Przysługują Ci niżej opisane prawa:

 1. Prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jednak możliwe jest, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania danych na innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawie;
 3. Jeżeli przetwarzamy dane za Twoją zgodą – masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie;
 4. Jeżeli przetwarzamy dane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie Twojej zgody – przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
 5. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie
i realizacja umowy będą niemożliwe.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)