Zasady Ochrony Danych Osobowych Kandydatów na Pracowników lub Współpracowników PROFI CREDIT Polska S.A.

Zasady Ochrony Danych Osobowych Kandydatów na Pracowników lub Współpracowników PROFI CREDIT Polska S.A.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie PROFI CREDIT Polska S.A z siedzibą w Warszawie ul. Św. Wincentego 93/5, NIP 5472151080.  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. W sprawach dotyczących Twoich danych możesz wystąpić do nas lub do Inspektora w formie:

 1. Listownej – na adres ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa,
 2. Telefonicznej – pod numer 33 496 00 60 lub 33 499 60 00 (Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. Aby zrealizować proces bieżącej rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrazisz zgodę – aby móc skontaktować się z Tobą w sprawie przyszłych rekrutacji. Jeżeli jesteś kandydatem na pracownika - Twoje dane osobowe, których zakres wskazuje Kodeks Pracy lub  inne ustawy szczególne, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa. Jeżeli jesteś kandydatem na współpracownika lub dane, które nam podałeś nie mają wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji (a umieściłeś je w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym np. wizerunek) - dane te przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 2. Aby realizować nasze usprawiedliwione interesy, takie jak dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami , jeżeli dotyczą one prowadzonej przez nas rekrutacji.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących okresach czasu:

 1. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 30 dni od jej zakończenia , a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 6 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 2. Dla ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów tj. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji  - nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 1. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, takie jak dostawcy usług dotyczących rekrutacji ( w tym portale rekrutacyjne),usług informatycznych, pocztowych, prawnych, archiwizacyjnych – przy czym te podmioty przetwarzają dane  na podstawie zawartej z nami umowy  i  zgodnie z naszymi poleceniami;
 2. Podmioty uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organy administracji publicznej.

Przysługują Ci niżej opisane prawa:

 1. Prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest  nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych, jednak możliwe jest, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania danych na innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawie;
 3. Jeżeli przetwarzamy dane za Twoją zgodą - masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie;
 4. Jeżeli przetwarzamy dane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie Twojej zgody – przysługuje Ci  prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich od nas  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016).